SACS och Sme-d tecknar avsiktsförklaring, i syfte att stärka den svenska motståndskraften

Säkerhets- och försvarsfrågor är högaktuella för att säkerställa leveranser i kris och krig. Vikten av starka företag inom hela totalförsvarskedjan blir därför allt tydligare. Som en del i att stärka branschen har organisationerna SACS och Sme-d tecknat en avsiktsförklaring för ökad samverkan.

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, och branschorganisationen för små och medelstora företag inom försvarssektorn, Sme-d, har kommit överens om en ökad samverkan med en avsiktsförklaring. Genom att hitta synergier att verka kring och erbjuda medlemmarna att kunna ta del av varandras verksamheter är förhoppningen att både bredda organisationerna och stärka branschen.

– Det civila och militära kommer närmare varandra och båda delarna är beroende av varandra. Därför är det viktig att skapa en stark samverkan mellan företag som levererar till den militära marknaden och företag med fokus på samhällssäkerhet, säger Richard Kindroth, ordförande i SACS.

– Ett led i detta är att skapa ett utökat samarbete mellan våra organisationer i syfte att stärka svensk försvars- och säkerhetsförmåga. Nu formar vi ett forum för kunskapsutbyte, affärsmöjligheter, samarbeten och nya lösningar som ger nytta för både företagen och Sveriges säkerhet. Det är möjligt att vi i framtiden även samverkar ytterligare kring gemensamma frågor, säger Jaime Rico, ordförande i Sme-d.

Organisationerna har tillsammans cirka 40 medlemsföretag verksamma inom försvarssektorn och samhällssäkerhet. Båda organisationerna har varsitt fristående kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper.

Syftet med samarbetet är att stärka den svenska robustheten, genom att skapa ett starkt näringsliv med tydliga uppgifter inom totalförsvaret.

Om SACS

Swedish association of civil security (SACS) är branschorganisationen för företag verksamma inom samhällssäkerhet. Syftet är att tillvarata medlemsföretagens intressen för att förbättra affärsrelationerna mellan offentlig sektor och svenskt näringsliv inom samhällssäkerhet. Organisationen grundades 2006.

Om Sme-d

Sme-d är en ideell förening vars ändamål är att ta tillvara på intressena hos Sveriges oberoende små och medelstora företag (SME) med specialistkompetenser, verksamma till väsentlig del inom det svenska totalförsvaret. Föreningen bildades 2003.

 


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella