Första årsrapporten inlämnad till regeringen om arbetet med allvarliga it-incidenter

Arbetet med obligatorisk it-incidentrapportering har pågått sedan den 1 april 2016. Nu har MSB lämnat sin första årsrapport till regeringen. Rapporten har tagits fram i nära samarbete med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Från och med 1 april 2016 ska alla statliga myndigheter rapportera it-incidenter som inträffar i myndighetens informationssystem eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation. Incidenterna som ska rapporteras är de som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för.

Rapporten innehåller även uppgifter om incidentrapportering till Säkerhetspolisen och Försvarsmakten enligt Säkerhetsskyddsförordningen.

Av Sveriges 244 rapporteringsskyldiga myndigheter har knappt en tredjedel (77) lämnat it-incidentrapporter till MSB under perioden 1/4-31/12, 2016. Sammanlagt har det inkommit 214 incidentrapporter och av dessa har 12 incidenter polisanmälts.

— Det här är den första årsrapporten som vi lämnat till regeringen om it-incidentrapportering, och den  har tagits fram i nära samarbete med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Arbetet med it-incidentrapportering är i sin linda. Vi kommer att utveckla rapporteringsprocessen så att den så småningom blir ett effektivt verktyg som kan stärka samhällets informations- och cybersäkerhet, säger Nils Svartz, tillförordnad generaldirektör för MSB.

De vanligaste incidentkategorierna är störning i driftmiljön och angrepp. Den vanligaste konsekvensen av de rapporterade incidenterna är hindrande av tillgång till information.

MSB arbetar för att öka viljan och förmågan att rapportera it-incidenter men räknar med att det kommer att ta ett par år innan systemet fungerar fullt ut och ger en samlad bild av de allvarliga it-incidenterna som drabbar myndigheter. MSB utvecklar för närvarande metoden för återkoppling till rapporteringsskyldiga myndigheter. Det är viktigt att informationen som inkommer kan sammanställas och bli till stöd för alla berörda aktörer.

Syftet med obligatorisk it-incidentrapportering är att stödja samhällets informationssäkerhet. Det möjliggör en samlad lägesbild över informationssäkerheten, skapar förutsättningar för att vidta rätt skyddsåtgärder och utvecklar förmågan att förebygga, upptäcka och hantera it-incidenter.

Årsrapport IT-incidentrapportering

Nyheten och rapporten kan även läsas på MSB:s hemsida.


Nyheter


SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi

Satsningar på 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten

Det mycket allvarliga säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och Rysslands fullskaliga och brutala krig i Ukraina visar på vikten av

Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjöd in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift