Första årsrapporten inlämnad till regeringen om arbetet med allvarliga it-incidenter

Arbetet med obligatorisk it-incidentrapportering har pågått sedan den 1 april 2016. Nu har MSB lämnat sin första årsrapport till regeringen. Rapporten har tagits fram i nära samarbete med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Från och med 1 april 2016 ska alla statliga myndigheter rapportera it-incidenter som inträffar i myndighetens informationssystem eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation. Incidenterna som ska rapporteras är de som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för.

Rapporten innehåller även uppgifter om incidentrapportering till Säkerhetspolisen och Försvarsmakten enligt Säkerhetsskyddsförordningen.

Av Sveriges 244 rapporteringsskyldiga myndigheter har knappt en tredjedel (77) lämnat it-incidentrapporter till MSB under perioden 1/4-31/12, 2016. Sammanlagt har det inkommit 214 incidentrapporter och av dessa har 12 incidenter polisanmälts.

— Det här är den första årsrapporten som vi lämnat till regeringen om it-incidentrapportering, och den  har tagits fram i nära samarbete med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Arbetet med it-incidentrapportering är i sin linda. Vi kommer att utveckla rapporteringsprocessen så att den så småningom blir ett effektivt verktyg som kan stärka samhällets informations- och cybersäkerhet, säger Nils Svartz, tillförordnad generaldirektör för MSB.

De vanligaste incidentkategorierna är störning i driftmiljön och angrepp. Den vanligaste konsekvensen av de rapporterade incidenterna är hindrande av tillgång till information.

MSB arbetar för att öka viljan och förmågan att rapportera it-incidenter men räknar med att det kommer att ta ett par år innan systemet fungerar fullt ut och ger en samlad bild av de allvarliga it-incidenterna som drabbar myndigheter. MSB utvecklar för närvarande metoden för återkoppling till rapporteringsskyldiga myndigheter. Det är viktigt att informationen som inkommer kan sammanställas och bli till stöd för alla berörda aktörer.

Syftet med obligatorisk it-incidentrapportering är att stödja samhällets informationssäkerhet. Det möjliggör en samlad lägesbild över informationssäkerheten, skapar förutsättningar för att vidta rätt skyddsåtgärder och utvecklar förmågan att förebygga, upptäcka och hantera it-incidenter.

Årsrapport IT-incidentrapportering

Nyheten och rapporten kan även läsas på MSB:s hemsida.


Nyheter


Trevlig sommar, men först – vad har hänt?

Våren i SACS har varit fylld med aktiviteter och glädjande nog har vi även fått välkomna ett antal nya medlemmar

Ny medlem: Fire Safety Design Resiliens AB

Berätta kort om företaget, vad arbetar ni med? FSD startade 1977 i Lund och arbetar idag med frågor inom både

Konferens med val av ny ordförande och styrelse

Efter flera år som ordförande valde Ulf Dahlberg att inte ställa upp för omval. Till ny ordförande valde föreningen Heléne

Folk och Försvars Rikskonferens 2019

2019 års rikskonferens hade ca 350 deltagare med en markant lägre närvaro av politiker och media än föregående år. Anledningen