Första årsrapporten inlämnad till regeringen om arbetet med allvarliga it-incidenter

Arbetet med obligatorisk it-incidentrapportering har pågått sedan den 1 april 2016. Nu har MSB lämnat sin första årsrapport till regeringen. Rapporten har tagits fram i nära samarbete med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Från och med 1 april 2016 ska alla statliga myndigheter rapportera it-incidenter som inträffar i myndighetens informationssystem eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation. Incidenterna som ska rapporteras är de som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för.

Rapporten innehåller även uppgifter om incidentrapportering till Säkerhetspolisen och Försvarsmakten enligt Säkerhetsskyddsförordningen.

Av Sveriges 244 rapporteringsskyldiga myndigheter har knappt en tredjedel (77) lämnat it-incidentrapporter till MSB under perioden 1/4-31/12, 2016. Sammanlagt har det inkommit 214 incidentrapporter och av dessa har 12 incidenter polisanmälts.

— Det här är den första årsrapporten som vi lämnat till regeringen om it-incidentrapportering, och den  har tagits fram i nära samarbete med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Arbetet med it-incidentrapportering är i sin linda. Vi kommer att utveckla rapporteringsprocessen så att den så småningom blir ett effektivt verktyg som kan stärka samhällets informations- och cybersäkerhet, säger Nils Svartz, tillförordnad generaldirektör för MSB.

De vanligaste incidentkategorierna är störning i driftmiljön och angrepp. Den vanligaste konsekvensen av de rapporterade incidenterna är hindrande av tillgång till information.

MSB arbetar för att öka viljan och förmågan att rapportera it-incidenter men räknar med att det kommer att ta ett par år innan systemet fungerar fullt ut och ger en samlad bild av de allvarliga it-incidenterna som drabbar myndigheter. MSB utvecklar för närvarande metoden för återkoppling till rapporteringsskyldiga myndigheter. Det är viktigt att informationen som inkommer kan sammanställas och bli till stöd för alla berörda aktörer.

Syftet med obligatorisk it-incidentrapportering är att stödja samhällets informationssäkerhet. Det möjliggör en samlad lägesbild över informationssäkerheten, skapar förutsättningar för att vidta rätt skyddsåtgärder och utvecklar förmågan att förebygga, upptäcka och hantera it-incidenter.

Årsrapport IT-incidentrapportering

Nyheten och rapporten kan även läsas på MSB:s hemsida.


Nyheter


Totalförsvar utan företag?

Till grund för konferensen ligger en rapport som Richard Kindroth, Ordförande i SACS inledde med att presentera. Rapporten sammanfattar den

SACS och Sme-d tecknar avsiktsförklaring, i syfte att stärka den svenska motståndskraften

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, och branschorganisationen för små och medelstora företag inom försvarssektorn, Sme-d, har kommit överens om

Addiva Elektronik ny medlem i SACS

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder? -Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen

Ny rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

Branchorganisationen för samhällssäkerhet SACS – Swedish Association of Civil Security, anser att näringslivet måste få en tydlig, avtalad roll med