SACS – Säkerhetspolitiska frågor i fokus under 15 år

Genom att hålla sig ständigt uppdaterade på det säkerhetspolitiska läget och med en tydlig vision om att förbättra affärsrelationer och samhällssäkerhet, har SACS fortsatt vara en relevant och stabil organisation under 15 års tid. Detta trots en omvärld i konstant förändring.

I år är det 15 år sedan branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, bildades. Uppdraget har varit tydligt från start – att förbättra affärsrelationerna mellan offentlig sektor och privata aktörer med fokus på samhällssäkerhet, för en konkurrenskraftig bransch och ett starkt totalförsvar.

Organisationens syfte var att skapa en plattform med en gemensam agenda inom civil säkert, ett komplement till dåvarande Försvarsindustriföreningen, nuvarande SOFF. Flera företag ville ha en civil organisation utan militär koppling eftersom den kunde försvåra möjligheterna att nå rätt beslutsfattare i Sverige och internationellt. Men få företag hade resurserna att agera enskilt i sitt påverkansarbete. SACS bildades helt enkelt för att stärka kollektivet, förklarar medgrundaren Gustaf-Wilhelm Hellstedt.

Vid tidpunkten för SACS grundande var omvärlden under förändring och det militära försvaret i Sverige rustades ner. Idag har pendeln svängt, mer resurser läggs på Sveriges militära försvar och fokus riktas till totalförsvaret.

Därför har vi också anpassats organisationens verksamhet till den nya säkerhetspolitiska arenan, berättar ordförande Richard Kindroth.

Ett öra mot rälsen

Hoten mot vårt samhälle har också förändrats. Påverkansoperationer, trollfabriker och cyberhot är allt mer återkommande, frågor som inte diskuterades alls inom organisationen för 15 år sedan. Därtill har de nationella interna säkerhetshoten skärpts med stora hackerattacker, spioneri, terrorhot och våldsbrott i form av både sprängningar och gängkriminalitet.

Samhällssäkerhet behöver ständigt förändras för att möta de hot som är aktuella och minska sårbarheten. Våra medlemsföretag är snabba och följer utvecklingen, dels genom lärdomar de får från SACS, dels genom det nätverkande som SACS erbjuder. Det gäller att ständigt ha örat mot rälsen, det är vi bra på idag, säger Richard Kindroth.

Vi märker av större krav från medborgarna på ökad trygghet och ett mer fokus på allt från gränsskydd och möjlighet att avvärja yttre väpnat hot. Det ställs även högre krav på ett fungerande civilt samhälle vid olika former av störningar och hot mot vår vardag. Behovet av en gemensam civil plattform ser med andra ord ut att fortsätta öka och SACS kommer fortsätta vara en högst relevant organisation, säger Gustaf-Wilhelm Hellstedt.

Vill se fler krigsplacerade

Framåt ska SACS fortsätta arbeta för att stärka medlemmarnas positioner på marknaden och hjälpa dem anpassa sina varor och tjänster utifrån marknadens behov.

Dessutom kommer vi lägga större fokus på att näringslivets aktörer ska ha tydliga och avtalade roller inom civilförsvaret. De företag som bedriver samhällsviktig verksamhet ska enligt oss vara krigsplacerade för sin funktion i syfte att skapa robusthet i samhällets försörjningskedjor, säger Rickard Kindroth.

Just nu pågår ett omfattande projekt för att finna just näringslivets roll i totalförsvaret. Projektet initierades av SACS men allianser och samarbeten med expertmyndigheter och övriga viktiga aktörer är avgörande i det fortsatta arbetet.

Vi behöver dock samla fler företag för att få större möjligheter och kraft att påverka. Det är en viktig fråga som rör Sveriges säkerhet och jag hoppas därför att fler medlemsföretag vill engagera sig, avslutar Gustaf-Wilhelm Hellstedt.

Vi gratulerar SACS på 15 års-jubileet och ser fram emot en spännande tillväxt framöver.


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella