Remissvar gällande MSBs vägledning

SACS skickade förra veckan ett remissvar gällande MSBs vägledning Planering för försörjning av varor och tjänster – en vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krig.

MSB:s vägledning Planering för försörjning av varor och tjänster handlar om hur ansvariga myndigheter bör planera för försörjningen av varor och tjänster vid höjd beredskap och krig. Övergripande tycker vi att vägledningen är en god ansats och håller hög kvalitet i enkelhet och tillgänglighet. Dock finns ett antal saker att påpeka som är viktiga att lyfta upp.

Lagerhållning och personella resurser

SACS anser att vägledningen i många avseenden missar att ta upp vikten av att ha lagerhållning inom Sverige. Att ha en egen beredskap inom landet är en aspekt som glöms bort i underlaget och som bör lyftas upp. På samma sätt som med lagerhållning upplever vi även att vikten av att prioritera personella resurser som finns inom landets gränser behöver tydliggöras i vägledningen. Som vi sett under den pågående pandemin kan vi inte ta den fria rörligheten för självklart när krisen kommer. Därför måste företag som finns lokaliserade inom Sveriges gränser prioriteras. Båda dessa punkter berörs indirekt i vägledningen men vi anser att detta behöver förtydligas betydligt.

Betalt för sin insats

Vi anser även att underlaget i för stor utsträckning tappar aspekten att företag måste ha rätt att få betalt för sin insats. Det hänvisas ofta till lagstadgad skyldighet att bidra, men vi får inte glömma att många aspekter i detta kommer kosta. Alla företag har idag inte bra marginaler och har inte råd att stå för den redundans, lagerhållning eller annat som krävs för att på ett bra sätt bidra till totalförsvaret. Vår bild är dock att många företag gärna vill bidra.

Likt MSB tar upp i vägledningen kan offentlighetsprincipen vara ett stort problem för många företag när det gäller dessa diskussioner. Här anser SACS att det skulle vara välbehövligt med en bilaga som tydligare beskriver hur företag kan begära att uppgifter blir sekretessbelagda och vilka typer av uppgifter i en handling som skulle kunna bli sekretessbelagda. Annars finns risken att företagen vilja att medverka begränsas.

SACS skulle även vilja se att möjligheten att krigsplacera personal tydligare togs upp i rapporten. Detta är viktigt ur flera aspekter; för totalförsvaret eftersom det säkerställer att företagen verkligen kan leverera och dessutom kan företaget, självklart utan att avslöja detaljer om krigsplacering, stolt visa att de har en robusthet.

Säkerställa kommunikationen

En viktig aspekt som det är bra att MSB tar upp i underlaget är att “Erfarenheter och forskning visar att kommunikation mellan aktörer behöver vara på plats redan inför en oväntad händelse.” Vi tar i vårt remissvar upp att det finns flera tydliga exempel på att vi måste säkerställa att kommunikationen fungerar före krisen kommer. På samma sätt tycker vi att det är bra att MSB tar upp att man behöver förekomma akut upphandling eller direktupphandling. För precis som MSB skriver är det inte självklart att det då finns varor eller tjänster att upphandla. Dessutom bör det påpekas att det kan vara eftersträvansvärt att ha flera leverantörer av samma tjänster eller vara, för att även på så sätt skapa redundans.

Totalförsvarsföretag

Som nuvarande lagstiftning ser ut får man inte ge företag fördelar i framtida upphandlingar. SACS ger i vårt remissvar ett medskick där vi tar upp att det bör utredas att ge företag som engagerar sig i att bidra till totalförsvaret fördelar. Inom SACS har vi en pågående diskussion om hur företag kan engageras i totalförsvaret och en av de idéer som diskuteras är en märkning likt “Totalförsvarsföretag”. Syftet med denna skulle vara att företaget kan framhålla och få vinning av sin ökade robusthet och goodwill kring att företaget är med och tar samhällsansvar.

SACS uppskattar möjligheten att ge input och ser fram emot den slutliga versionen av vägledningen.


Nyheter


Pressmeddelande: Unik konferens på SKYDD

– Konferensen syftar till att lära publiken och deltagarna om de olika rollerna som samhällets aktörer intar i händelse av

Nyhet: Akilles 2024 på SKYDD 24

Under konferensen analyserar och kommenterar representanter från MSB, Myndigheten för Psykologiskt försvar, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen, Stockholm Stad och Polisen de

Fullt hus när SACS och SME-D bjöd in till gemensam träff på temat innovation!

Temat för dagen var innovation: Civil innovation i praktiken och Innovation inom försvarssektorn utifrån SME-perspektivet. Rekordmånga medlemmar fick delta på

SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi