Samhällssäkerhet i digitaliseringen – SACS vårmöte och vårkonferens 2018

Förra veckan hade SACS sitt vårmöte och vårkonferens som i år hade tema Digitalisering och dess påverkan på samhällssäkerhet - Utmaningar och möjligheter för civil säkerhet.

Dagen delades upp i två delar, en på förmiddagen, vårmötet, där vi hade årsmöte och medlemsmöte samt eftermiddagens konferens på vilken mingel och middag följde.

Vårmötet – medlemmarnas möjlighet att påverka

SACS är en öppen förening som alltid ger medlemmarna möjlighet att påverka, bland annat genom att vi regelbundet har öppna medlems- och styrelsemöten dit alla medlemmar bjuds in att medverka. Trotts detta så har vår- och höstmötena en särskild plats i föreningen då det är där föreningen får sitt tillfälle att påverka föreningens inriktning, välja styrelse, besluta om budgetar och följa upp resultat.

Vårmötet är det möte som handlar mycket om uppföljning, när höstmötet handlar i huvudsak om kommande verksamhetsår. På mötet fastställdes bland annat resultaten och verksamhetsberättelsen. Dessutom valdes ny styrelse och valberedning samt så fattades ett första beslut av två om revidering av stadgarna. Ett andra beslut kring detta föreslås att tas på ett extra föreningsmöte i samband med höstmötet den 14 november.

Tack till alla er som engagerade er och deltog på mötet. Efter mötet följde lunch tillsammans med talarna på eftermiddagen där det fanns möjlighet att knyta nya kontakter och nätverka med kollegor i branschen.

Vårkonferensen – digitaliseringen och samhällssäkerhet

Efter lunch drog eftermiddagens konferens igång som var packad med spännande presentationer kopplat till temat Digitalisering och dess påverkan på samhällssäkerhet – Utmaningar och möjligheter för civil säkerhet.

Digitaliseringens möjligheter

Ulf Dahlberg inleder eftermiddagen

Först ut var SACS ordförande Ulf Dahlberg som pratade om digitaliseringens möjligheter och behov.

I sin presentation lyfte han bland annat att det stora är det som kommer. Något han bland annat kopplade till den högre abstraktionsnivån som finns på programvarusidan när koden blir allt större och mer komplex. Ulf lyfte även behoven för Sverige av att effektivisera för att säkra vår nations framtida välfärd.

En utmaning som är att det finns mycket rädslor kopplat till digitaliseringen. Men detta är naturligt och något vi sett motsvarande historiska exempel på. Ulf tog som exempel upp Red Flag Act, som innebar att en person med röd flagga skulle gå före bilarna i Storbritannien på 1800-talet. Detta eftersom man hade en rädsla för det nya. Samtidigt står Sverige väl rustad för att möta digitaliseringen med en positiv befolkning. I presentationen lyfte Ulf statistik från SKL som visar att 72% är positiva till den ökade digitaliseringen i samhället och 87% tror att digitalisering och digital service kommer att påverka samhället framåt.

Digitaliseringens konsekvenser – hur kan vi skydda vår kritiska infrastruktur?

Åke Holmgren, MSB

Efter Ulf tog Åke Holmgren, tf Avdelningschef Cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, på MSB över för att prata om skydd av kritisk infrastruktur vid digitaliseringen. Avdelningen på MSB som Åke är tf avdelningschef för är en nystartad enhet sen årsskiftet.

I sin presentation pratade Åke om hur vi kopplar upp samhällsviktig verksamhet, kritisk infrastruktur och outsourcar kritisk infrastruktur via internet. Han lyfte hur detta både handlar om privat och samhällets eftersom vi idag är ihopkopplade och beroende av varandra. Detta kan bli ett problem utifrån att alla inte förstått vad detta egentligen innebär. Dessutom lyfte han frågan om vem som egentligen ska betala när privata aktörer förväntas hjälpa till?

En viktig aspekt som Åke tog upp var att vi måste sluta gapet mellan digitaliseringen och informations- och cybersäkerheten. Idag har vi en kurva där digitaliseringen går väldigt snabbt och säkerheten inte alls hinner med utan nu ligger efter. Nu måste säkerheten snabbt upp i samma nivå som digitaliseringen och därefter hänga med digitaliseringens utveckling. Hur stort problemet egentligen är idag är svårt att säga. MSB får in runt 2-300 rapporter från myndigheter varje år om incidenter, men det finns många olika typer av incidenter så det finns ett mörkertal. Han lyfte att genom det nya NIS-direktivet får man sannolikt bättre koll på hur det ser ut hos samhällskritiska privata aktörer snart, eftersom de kommer bli skyldiga att rapportera incidenter också.

Ett tips från Åke var att besöka Informationssäkerhet.se som är en tjänst från MSB som ger stöd i systematiskt och riskbaserat arbete med informationssäkerhet. Han tipsade även om disa.msb.se som är en informationssäkerhetsutbildning för användare på 20 min.

Trafikverkets digitalisering av tåglägestjänst, utveckling av Trafikverkets leverans och hantering av samhällssäkerhet

Maria Nichani, Trafikverket

Efter Åke tog Maria Nichani över. Hon är programchef DAT (Digitalisering av tåglägestjänst) på Trafikverket, Stora Projekt och arbetar idag med Trafikverkets digitalisering av tåglägestjänsten. Detta är ett projekt som handlar om att göra informationen om järnvägsanläggningen digital och om att digitalisera arbetet med att planera och leda tågtrafiken.

Genom projektet som Maria presenterade kommer tågtrafiken få stora nya fördelar, bland annat:

  • Idag planeras tågtrafiken på ett års sikt. I framtiden kan man planera 72 timmar innan och ha färdiga incidentplaner när saker händer som gör att man snabbt kan ställa om. Idag sker övervakningen på pappersplaner. I framtiden kommer man ha en digital tvilling av anläggningsdatan.
  • Idag har Sverige tre olika tågledningssystem där alla de åtta olika centralerna inte kan ta över för varandra om en går ner. I framtiden kommer det skapas mer redundans när man går över till ett och där de kan täcka in för varandra.
  • Genom att man får en bättre koll på trafiken kommer man också kunna öka kapaciteten på järnvägsnätet en hel del.

I hela arbetet tänker man in säkerhet, något som redan idag är en viktig del i verksamheten. Bland annat använder Trafikverket inga publika nät utan har egna nät, man är idag till exempel ägare till ett av landets största fibernät. Samtidigt vill man dela data och arbetar med att se hur mycket öppen data man kan ha utan att riskera säkerheten.

Drönare – Säker utveckling och utvecklad säkerhet

Urban Wahlberg, Drone Center Sweden

Efter Marias presentation gick vi över till ett annat aktuellt ämne – drönare. Hur kan dessa användas säkerhet och hur kan dessa utnyttjas i säkerhetsarbetet? Först började Urban Wahlberg, Operativ Chef, på Drone Center Sweden att berätta om den testbädd man håller på att starta i Västervik tillsammans med bland annat RISE och med finansiering från Vinnova.

I denna testbädd kommer de att kunna flyga med drönare och testa då det blir ett restriktionsområde för luftfart där man endast får flyga med särskilt tillstånd. Detta möjliggör tester i annan nivå för utveckling av nya drönare och området blir internationellt ganska unikt. Därför hoppas man även att kunna få in företag från andra länder som vill testa sina farkoster i området och att projektet ska kunna övergå till kommersiell drift efter projektets slut 2020.

Stefan Haggö, MSB Revinge

Efter Urban fortsatt Stefan Haggö, Ledningslärare, på MSB Revinge med att berätta om hur de använder sig av drönare i utbildningen av räddningstjänst. Med hjälp av drönare kan de samla in ytterligare information som hjälper insatsledaren att fatta beslut. Tanken är kort och gott att med hjälp av drönare kan de rädda liv, något som det redan finns konkreta exempel på internationellt där drönare till exempel släppt ner livbojar till personer som dragits ut i vattnet.

I Revinge har MSB en egen uppbyggd tätort där man bedriver träningsverksamhet och då bland annat med drönare. Där arbetar man med drönare för bland annat livräddning, eftersök och olycksdokumentation. Det senare gör till exempel att genom att skapa en 3D kartering av området kan man underlätta utredningen, men även i förebyggande syfte och insatsplanering.

Att förstärka flygledningssystemets säkerhet och resiliens – från riskkälleanalys till att förbereda sig på det oväntade

Rogier Woltjer, FOI

Sist ut, efter en stärkande fikapaus i solen på Teknikföretagens takterrass, berättade Rogier Woltjer, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI om projekt de har igång i samarbete med Luftfartsverket kring flygsäkerhet.

Ett projekt är Single European Sky som handlar om att öka samarbetet inom Europa. Man jobbar bland annat med att få bort flygledare från små flygplatser med lite trafik. Tanken är att de med kameror istället ska kunna hantera flera flygplatser på distans.

En annan sak man arbetar med är hur möjligheterna att möta oväntade händelser förändras genom digitaliseringen.

Dialog och mingel

Efter dessa intressanta presentationer fortsatte vi med en öppen dialog mellan deltagarna där det bland annat lyftes att en stor osäkerhet i systemet är människan. Du kan alltid få ut ett lösenord ur en människa, därför krävs bättre tekniska skydd. Dessutom lyftes att både staten och privata aktörer måste bli bättre på att möta cyberhot och att vi måste våga satsa mer på detta. Många andra länder och till och med enskilda städer satsar stora belopp redan idag. Det måste Sverige också göra.

Efter den öppna dialogen fortsatte vi med mingel i solen på takterrassen innan det var dags för middag i restaurangen på Teknikföretagen.

Stort tack till alla talare, deltagare, arbetsgruppen för dagen och inte minst våra sponsorer Ericsson, Firefly, ÅF och T2Data som möjliggjorde att vi kunde bjuda på hela dagen.


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella