Slutrapportering av nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet

Den nationella handlingsplanen för samhällets informationssäkerhet publicerades 2012.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tog fram handlingsplanen på uppdrag av regeringen i samråd med övriga myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI), det vill säga Försvarets materielverk (FMV)/Sveriges certifieringsorgan för it-säkerhet (CSEC), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), samt Säkerhetspolisen och Polismyndigheten.

I handlingsplanen ingår ett trettiotal åtgärdspunkter för att öka informationssäkerheten i samhället. Nyckelområden är samverkan för att motverka och hantera allvarliga it-incidenter och åtgärder för att öka medvetenheten om behovet av informationssäkerhet i samhället. Ett viktigt syfte med planen är att ge väsentliga samhällsaktörer stöd för att förbättra sin informationssäkerhet. Bland dessa finns myndigheter, landsting och kommuner men också privata aktörer.

Arbetet med handlingsplanen avslutades i december 2015. Under de senaste tre åren har myndigheterna i SAMFI och många andra aktörer i samhället genomfört ett stort antal aktiviteter för att öka samhällets informations- och cybersäkerhet. De flesta av åtgärderna i handlingsplanen är genomförda eller till största del genomförda. I den här rapporten redovisas därför vad som uppnåtts inom varje åtgärdsförslag i handlingsplanen.

Läs mer 

 


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella