Slutrapportering av nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet

Den nationella handlingsplanen för samhällets informationssäkerhet publicerades 2012.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tog fram handlingsplanen på uppdrag av regeringen i samråd med övriga myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI), det vill säga Försvarets materielverk (FMV)/Sveriges certifieringsorgan för it-säkerhet (CSEC), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), samt Säkerhetspolisen och Polismyndigheten.

I handlingsplanen ingår ett trettiotal åtgärdspunkter för att öka informationssäkerheten i samhället. Nyckelområden är samverkan för att motverka och hantera allvarliga it-incidenter och åtgärder för att öka medvetenheten om behovet av informationssäkerhet i samhället. Ett viktigt syfte med planen är att ge väsentliga samhällsaktörer stöd för att förbättra sin informationssäkerhet. Bland dessa finns myndigheter, landsting och kommuner men också privata aktörer.

Arbetet med handlingsplanen avslutades i december 2015. Under de senaste tre åren har myndigheterna i SAMFI och många andra aktörer i samhället genomfört ett stort antal aktiviteter för att öka samhällets informations- och cybersäkerhet. De flesta av åtgärderna i handlingsplanen är genomförda eller till största del genomförda. I den här rapporten redovisas därför vad som uppnåtts inom varje åtgärdsförslag i handlingsplanen.

Läs mer 

 


Nyheter


Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella

Årskrönika och julhälsning från SACS

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i

MSB-kampanj: Förberedda företag

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det

Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-