MSB släppte torsdagen 17 mars årets NRF – nationell risk och förmågebedömning

MSB rapporterar årligen en nationell bedömning avseende risker, sårbarheter och förmåga (NRFB) till regeringen. Årets samlade bedömning visar att det identifieras och genomförs en rad olika åtgärder för att stärka Sveriges krisberedskap, exempelvis övningar, olika samverkansprojekt, analyser och studier samt planering för olika händelser.

Utifrån analysen av det samlade underlaget har MSB också identifierat fem utvecklingsområden som myndigheten anser är särskilt viktiga att arbeta vidare med för att stärka krisberedskapen.

Fem utvecklingsområden:
• Arbetet med krisberedskap och civilt försvar behöver prioriteras högre av aktörerna.
• Kunskap om roller och ansvar inom krisberedskapen behöver öka, särskilt avseende det geografiska områdesansvaret.
• Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser behöver utvecklas för att kunna användas som planeringsunderlag både för krisberedskap och civilt försvar.
• Dimensionerande scenarier kan utgöra ett kompletterande verktyg för att planera och utveckla krisberedskapen.
• Det behöver ställas tydligare krav på samhällsviktiga verksamheter.

Läs mer


Nyheter


Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella

Årskrönika och julhälsning från SACS

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i

MSB-kampanj: Förberedda företag

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det

Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-