MSB släppte torsdagen 17 mars årets NRF – nationell risk och förmågebedömning

MSB rapporterar årligen en nationell bedömning avseende risker, sårbarheter och förmåga (NRFB) till regeringen. Årets samlade bedömning visar att det identifieras och genomförs en rad olika åtgärder för att stärka Sveriges krisberedskap, exempelvis övningar, olika samverkansprojekt, analyser och studier samt planering för olika händelser.

Utifrån analysen av det samlade underlaget har MSB också identifierat fem utvecklingsområden som myndigheten anser är särskilt viktiga att arbeta vidare med för att stärka krisberedskapen.

Fem utvecklingsområden:
• Arbetet med krisberedskap och civilt försvar behöver prioriteras högre av aktörerna.
• Kunskap om roller och ansvar inom krisberedskapen behöver öka, särskilt avseende det geografiska områdesansvaret.
• Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser behöver utvecklas för att kunna användas som planeringsunderlag både för krisberedskap och civilt försvar.
• Dimensionerande scenarier kan utgöra ett kompletterande verktyg för att planera och utveckla krisberedskapen.
• Det behöver ställas tydligare krav på samhällsviktiga verksamheter.

Läs mer


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella