MSB släppte torsdagen 17 mars årets NRF – nationell risk och förmågebedömning

MSB rapporterar årligen en nationell bedömning avseende risker, sårbarheter och förmåga (NRFB) till regeringen. Årets samlade bedömning visar att det identifieras och genomförs en rad olika åtgärder för att stärka Sveriges krisberedskap, exempelvis övningar, olika samverkansprojekt, analyser och studier samt planering för olika händelser.

Utifrån analysen av det samlade underlaget har MSB också identifierat fem utvecklingsområden som myndigheten anser är särskilt viktiga att arbeta vidare med för att stärka krisberedskapen.

Fem utvecklingsområden:
• Arbetet med krisberedskap och civilt försvar behöver prioriteras högre av aktörerna.
• Kunskap om roller och ansvar inom krisberedskapen behöver öka, särskilt avseende det geografiska områdesansvaret.
• Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser behöver utvecklas för att kunna användas som planeringsunderlag både för krisberedskap och civilt försvar.
• Dimensionerande scenarier kan utgöra ett kompletterande verktyg för att planera och utveckla krisberedskapen.
• Det behöver ställas tydligare krav på samhällsviktiga verksamheter.

Läs mer


Nyheter


Totalförsvar utan företag?

Till grund för konferensen ligger en rapport som Richard Kindroth, Ordförande i SACS inledde med att presentera. Rapporten sammanfattar den

SACS och Sme-d tecknar avsiktsförklaring, i syfte att stärka den svenska motståndskraften

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, och branschorganisationen för små och medelstora företag inom försvarssektorn, Sme-d, har kommit överens om

Addiva Elektronik ny medlem i SACS

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder? -Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen

Ny rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

Branchorganisationen för samhällssäkerhet SACS – Swedish Association of Civil Security, anser att näringslivet måste få en tydlig, avtalad roll med