”Svensk samhällssäkerhet – mycket snack, lite verkstad?”

Under senaste åren har det genomförts ett antal granskningar och utredningar som visar på stora brister inom svensk samhällssäkerhet.

Skogsbrandsutredningen uttrycker det mycket träffande; ”Områdena skydd mot olyckor och krishantering har behandlats i ett stort antal offentliga tryck och skrivelser de senaste decennierna. Erfarenheterna från skogsbranden i Västmanlands län ger dock vid handen att mycket arbete återstår innan intentionerna fullt ut har uppnåtts.”

Den nyligen avrapporterade utredningen om statens IT- och cybersäkerhet föreslår en strategi med ett antal konkreta åtgärder som vi anser är bra och i princip borde vara tillämpliga för hela samhällssäkerhetsområdet. Inte minst behovet av tydliga krav med stärkt styrning och tillsyn är något som behövs för hela offentliga sektorns ansvar inom samhällssäkerhet.

Oavsett om det beror på otillräcklig kompetens eller ekonomiska nedprioriteringar kan det inte vara acceptabelt att våra myndigheter, trots upprepade påpekanden, fortfarande har uppenbara brister inom till exempel IT-säkerhet och krishantering.

Titta på miljöområdet, syftet är ju ungefär det samma – att värna våra livsbetingelser. Där finns ett tydligt regelverk med tillsyn och repressiva verktyg. Samhällets tydliga kravställning har också bidragit till framväxten av en livskraftig industri och miljöteknik lyfts ofta fram som ett område där Sverige är internationellt konkurrenskraftigt och ett utpekat område för statliga exportambitioner.

Rätt hanterat skulle Sverige på samma sätt kunna få en resurseffektiv samhällssäkerhet samtidigt som området utvecklas till en framgångsrik exportnäring.

Vad behövs?

Tydlig statlig kravställning på områden som IT-säkerhet, skydd av infrastruktur, krisberedskap och krishantering. Kopplat till det behövs en effektiv uppföljning med sanktionsmöjligheter. Vidare behövs stärkt upphandlarkompetens. SACS anser att det vore effektivt med en samlad kompetens, inte minst för anskaffning av komplexa produkter och tjänster.

En minskad fragmentering skulle dessutom göra marknaden mer intressant för industrin och i högre grad motivera egna FoU-satsningar. Kompetenta kravställare och upphandlare bidrar dessutom både till effektiva lösningar och konkurrenskraftiga leverantörer.

Inom näringslivet finns befintliga lösningar som kan utnyttjas för omgående att stärka samhällssäkerheten. Med ett välplanerat utnyttjande av lösningar och kompetens från industri, akademi och användare skulle Sverige kunna åstadkomma en internationellt stark position, bli en attraktiv samarbetspartner och få en konkurrenskraftig exportindustri inom samhällssäkerhetsområdet.

Men, som med alla strategier är även den här verkningslös om den inte genomförs – industrin har verktygen, det är dags att bygga verkstaden!

Artikeln på nätet.


Nyheter


Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella

Årskrönika och julhälsning från SACS

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i

MSB-kampanj: Förberedda företag

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det

Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-