”Svensk samhällssäkerhet – mycket snack, lite verkstad?”

Under senaste åren har det genomförts ett antal granskningar och utredningar som visar på stora brister inom svensk samhällssäkerhet.

Skogsbrandsutredningen uttrycker det mycket träffande; ”Områdena skydd mot olyckor och krishantering har behandlats i ett stort antal offentliga tryck och skrivelser de senaste decennierna. Erfarenheterna från skogsbranden i Västmanlands län ger dock vid handen att mycket arbete återstår innan intentionerna fullt ut har uppnåtts.”

Den nyligen avrapporterade utredningen om statens IT- och cybersäkerhet föreslår en strategi med ett antal konkreta åtgärder som vi anser är bra och i princip borde vara tillämpliga för hela samhällssäkerhetsområdet. Inte minst behovet av tydliga krav med stärkt styrning och tillsyn är något som behövs för hela offentliga sektorns ansvar inom samhällssäkerhet.

Oavsett om det beror på otillräcklig kompetens eller ekonomiska nedprioriteringar kan det inte vara acceptabelt att våra myndigheter, trots upprepade påpekanden, fortfarande har uppenbara brister inom till exempel IT-säkerhet och krishantering.

Titta på miljöområdet, syftet är ju ungefär det samma – att värna våra livsbetingelser. Där finns ett tydligt regelverk med tillsyn och repressiva verktyg. Samhällets tydliga kravställning har också bidragit till framväxten av en livskraftig industri och miljöteknik lyfts ofta fram som ett område där Sverige är internationellt konkurrenskraftigt och ett utpekat område för statliga exportambitioner.

Rätt hanterat skulle Sverige på samma sätt kunna få en resurseffektiv samhällssäkerhet samtidigt som området utvecklas till en framgångsrik exportnäring.

Vad behövs?

Tydlig statlig kravställning på områden som IT-säkerhet, skydd av infrastruktur, krisberedskap och krishantering. Kopplat till det behövs en effektiv uppföljning med sanktionsmöjligheter. Vidare behövs stärkt upphandlarkompetens. SACS anser att det vore effektivt med en samlad kompetens, inte minst för anskaffning av komplexa produkter och tjänster.

En minskad fragmentering skulle dessutom göra marknaden mer intressant för industrin och i högre grad motivera egna FoU-satsningar. Kompetenta kravställare och upphandlare bidrar dessutom både till effektiva lösningar och konkurrenskraftiga leverantörer.

Inom näringslivet finns befintliga lösningar som kan utnyttjas för omgående att stärka samhällssäkerheten. Med ett välplanerat utnyttjande av lösningar och kompetens från industri, akademi och användare skulle Sverige kunna åstadkomma en internationellt stark position, bli en attraktiv samarbetspartner och få en konkurrenskraftig exportindustri inom samhällssäkerhetsområdet.

Men, som med alla strategier är även den här verkningslös om den inte genomförs – industrin har verktygen, det är dags att bygga verkstaden!

Artikeln på nätet.


Nyheter


Trevlig sommar, men först – vad har hänt?

Våren i SACS har varit fylld med aktiviteter och glädjande nog har vi även fått välkomna ett antal nya medlemmar

Ny medlem: Fire Safety Design Resiliens AB

Berätta kort om företaget, vad arbetar ni med? FSD startade 1977 i Lund och arbetar idag med frågor inom både

Konferens med val av ny ordförande och styrelse

Efter flera år som ordförande valde Ulf Dahlberg att inte ställa upp för omval. Till ny ordförande valde föreningen Heléne

Folk och Försvars Rikskonferens 2019

2019 års rikskonferens hade ca 350 deltagare med en markant lägre närvaro av politiker och media än föregående år. Anledningen