Nya tag i arbetet med innovationsprogram för samhällssäkerhet

SACS och SOFF kommer inom kort att tillsammans gå in med en förnyad anmälan om framtagning av en ansökan av ett strategiskt innovationsprogram för samhällssäkerhet. En slutgiltig ansökan ska vara VINNOVA tillhanda senast den 3 februari 2015.

Säkerhet är en stark sektor i Sverige med flera internationella och ett stort antal mindre nationella företag som är verksamma inom sektorn. Genom att skapa en gemensam syn på prioriteringar och möjligheter och genom att presentera vill aktörerna bakom ansökan skapa möjligheter för ökat svenskt deltagande i främst Horisont 2020.

Innovationsområdet säkerhet drivs av den globala utmaningen i att uppnå säkra och öppna samhällen för medborgare, med en hög nivå av resiliens i samhällets kritiska och basala funktioner. Detta skapar en marknad för system och tjänster som ökar säkerhet och resiliens och en efterfrågan av systemarkitekturer där säkerhetsaspekter är integrerade. Givet den hastiga förändringstakten och oförutsägbarheten hos säkerhetshot, både naturliga och mänskliga, samt komplexiteten, livstiden och samberoendet på kritiska infrastrukturer är det nödvändigt att ständigt utvärdera och utveckla säkerhetsåtgärder I samhället.

SIP Security är ett nationellt program för slagkraft och innovation som fokuserar på fyra svenska styrkeområden: Sensor system, Robust kommunikation, Interoperabilitet och Cybersäkerhet. Programmet är utmanings- och slutanvändardrivet och kommer att rikta in svenska producenter och industri bakom en gemensam vision med effektmål som täcker marknads-, leverantörs- och samhällsperspektiv. Indikatorer för programmets verkan är: ökad medverkan i europeiska finansieringsinitiativ; hållbar tillväxt och ökad svensk totalexport/importmarknad; ökad validering av Sverige som attraktiv partner i internationell samverkan och internationella nätverk samt spetskompetens i kombination av IKT och säkerhetslösningar.

Ansökan avser även innehålla åtgärder för att uppmuntra organisationer och särskilt mindre företag i Sverige med liten erfarenhet av europeiskt samarbete att utnyttja de möjligheter som skapas genom Horisont 2020. Detta ska uppnås genom aktiviteter som kommer att omfatta insamling och analys av information från en bred bas av intressenter samt genom att jämföra de svenska styrkorna med Horisont 2020 prioriteringar och identifiera hur dessa kan tas i beaktning i 2016-2018 ansökningsomgångar. Tanken är att arbetet – om beviljat – ska skapa ett effektivt innovationssystem för säkerhets, resiliens och krislösningar i Sverige och världen.


Nyheter


Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella

Årskrönika och julhälsning från SACS

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i

MSB-kampanj: Förberedda företag

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det

Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-