Remissvar


Remiss av betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36) PDF Ladda ner
Yttrande från SACS, pos paper Dual Usage PDF Ladda ner
Yttrande från SACS, Statens offentliga utredningar 2015:23, Informations- och cybersäkerhet i Sverige – strategi och åtgärder för säker information i staten PDF Ladda ner