Våra frågor

Näringslivet har en central roll i att bidra till samhällssäkerhet

Som branschorganisation arbetar SACS för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till att skapa ett säkert samhälle. Genom att förbättra medlemsföretagens förutsättningar, kan vi stärka samhällets förmåga att hantera hot och risker.

SACS ARBETAR FÖR

Tydlig målbild inom samhällssäkerhet
Idag saknas tydliga kravnivåer för det skydd som samhället behöver. Det gör att de som ansvarar för den samhällskritiska infrastrukturen har oklara direktiv när de skaffar det skydd som behövs för att upprätthålla samhällets säkerhet. SACS anser att staten tydligare behöver fastställa kravnivåer för samhällets skydd.

Samordning och effektivisering av upphandling
Samordning och effektivisering av offentlig upphandling inom samhällssäkerhet skulle ge produkter och tjänster som är mer ändamålsenliga. SACS efterlyser vidare en strategi där de upphandlingarna som görs utnyttjas för att utveckla industrins förmåga. Detta skulle gagna både samhällets säkerhet och export.

Export av samhällssäkerhet ska inte begränsas av exportregler
Fler produkter inom samhällssäkerhet klassas som Dual Use och omfattas av exportrestriktioner. SACS anser att Dual Use produkter inte skall användas som sanktionsmedel i annan utsträckning än kommersiella produkter. I de fall där det finns anledning att utöva sanktioner ska de vara breda och gemensamma för EU och FN.

Forskning och utveckling i samverkan
Samverkan mellan stat, akademi och industri är viktig för att inrikta forskning mot användarnas verkliga behov och samhällets utmaningar. SACS vill att staten investerar mer i samverkansforskning. Det ger innovationer som stärker samhällets förmåga till skydd och möjligheter till ökad export och nya jobb.